Monte Librić

Strateški plan za razdoblje od četiri godine

(2017 – 2021)

 

Uvod

Festival dječje knjige Monte Librić započeo se održavati 2008. godine u sklopu pulskog festivala knjige i autora Sa(n)jam knjige u Istri, a u organizaciji pulske udruge Sa(n)jam knjige u Istri. Od samog početka, Monte Librić se odredio kao književni festival dječjih autora i sajam nakladnika za djecu, a 2012. godine Monte Librić postaje zaseban festival koji se svake godine održava neovisno o pulskom sajmu.

Strateški koncept ovog festivala temelji se na predstavljanju i promociji velikog broja dječjih autora, kao promoviranju najnovijih izdanja i cjelokupne književne produkcije kroz velik broj radionica i interaktincih sadržaja namijenjenih djeci svih dobnih skupina. U jedinstvenom prostoru zatvorenih i otvorenih scena pulskog Circola održavaju su brojni programi, radionice, predstave, filmovi, izložbe, scenske igre i performansi. U želji da se dječjoj književnosti posveti dužna i znalačka pažnja stvorena je i praksa tematskog određivanja festivala iz koje se razvila i strateška usmjerenost festivala na vizualno stvaralaštvo, budući da je u dječjoj knjizi, značaj vizualne percepcije i izričaja jednako vrijedan autorstvu pisaca, a u slikovnici kao posebnom obliku dječje književnosti on je čak štoviše, značajniji. Stoga je na festivalu, posebna pozornost posvećena ilustraciji i animaciji kao likovnoj disciplini s kojom se djeca susreću od najranijeg djetinjstva.

Nadalje, tijekom godina, Festival je svoj identitet usmjerio i na interkulturalnu suradnju hrvatske i talijanske jezične zajednice koja se prvenstveno temelji na promociji i gostovanju talijanskih autora dječje književnosti kao i dvojezičnosti programa.  

Monte se Librić profilirao kao iznimno značajan hrvatski festival književnosti za djecu koji ugošćuje najznačajnije hrvatske, talijanske ali i druge strane autore i nakladnike: pedesetak nakladnika izlaže preko 2.000 naslova.

Vizija

Vizija Monte Librića jest postati prepoznatljivo multikulturalno regionalno središte dječje knjige i stvaralaštva za djecu s ciljem povezivanja i umrežavanja stručnjaka, autora i izdavača iz čitave regije kao i promicanja čitanja među djecom i mladima.

Misija

Misija Monte Librića je populariziranje čitanja među djecom, promoviranje hrvatske i talijanske dječje književne-nakladničke djelatnosti, autora i ilustratora, promicanje svijesti, multikulturarnosti i identiteta kroz čitanje, pisanje, izgovorenu riječ i pripovijedanje kao i poticanje prijevoda hrvatskih autora na strane jezike.

 

 

Vrijednosti

Jedna od temeljnih vrijednosti Monte Librića jest oplemenjivanje djece i mladih kroz knjigu, čitanje i stvaralaštvo kao i promicanje multikulturalnih vrijednosti između djece i mladih. Kvalitetom aktivnosti usmjerenih prema djeci i mladima kao i visokom stručnošću svojih suradnika, Monte Librić je postao prepoznatljiv diljem Hrvatske kao jedini festival posvećen najmlađim čitateljima.

Analiza stanja

Monte Librić se od početka odredio kao književni festival dječjih autora i sajam nakladnika za djecu. Nastao je po uzoru na pulski Sajam i prvih godina se odvijao usporedno s njim. Kroz svoje se postojanje afirmirao i osamostalio te ubrzo postao mjesto susreta ljubitelja dječje knjige koja promiče dijalog, toleranciju, pisanje, čitanje, autore i kulturu. Susreti na Libriću potiču maštu i uživanje u čitanju, motiviraju, razvijaju ljubav prema knjizi, stvaraju nove generacije čitatelja što je posebno važno ukoliko se uzme u obzir da je jedan od osnovnih strateških ciljeva Strateškog plana Ministarstva kulture (2014 – 2016) upravo promicanje participacije knjige u kulturnom životu. S obzirom na autentični istarski prostor koji odražava višejezični i multietnički duh otvorio se prostor za interkulturalno pedagoško djelovanje.

Prednosti

Jedna od najvećih prednosti Monte Librića jesu stručni i kreativni suradnici i djelatnici koji godinama osmišljavaju nove i inovativne modele predstavljanja knjige i autora te na taj način promiču čitanje i populariziraju knjigu kao medij, među najmlađim čitateljima. Stručni tim Sa(n)jam knjige sposoban je na kreativan način provoditi strateški plan i unaprjeđivati i razvijati programe kao i same aktivnosti Monte Librića. Svojim odvajanjem od pulskog Sajma, Monte Librić je predstavio i novu programsku koncepciju koja se temelji na načelima multikulturalnosti budući da autentični istarski prostor odražava višejezični i multietnički duh te samim time otvara prostor za promicanje edukativnih vrijednosti multikulturalne pedagogije. Naime, multikulturalnost Istre kao regije, pruža čitav niz mogućnosti za daljnji razvoj Monte Librića, dovođenja inozemnih autora i nakladnika i njegovu afirmaciju kao snažnog regionalnog festivala dječje književnosti. Dugogodišnja tradicija Monte Librića i njegova usmjerenost prema multikulturi ključne su točke za ostvarivanje snažnih suradnji i povezivanja s sličnim festivalima u inozemstvu. Od samih početaka Monte Librić je poticao razvoj i promicanje volonterskog rada i svih društveno edukativnih vrijednosti koje se vezuju uz koncept volonterizma.

Slabe točke

Jedan od najvećih nedostataka Monte Librića jest nedostatak vlastitog izložbenog prostora, odnosno neadekvatan prostor trenutnog mjesta održavanja Monte Librića. Zbog prostornog nedostaka veoma je teško raditi na razvijanju cjelogodišnjih aktivnosti namjenjenih djeci i mladima kao i postizanja Vizije i Misije ovog festivala. Također, Sajam ima potrebu za vlastitom tehničkom opremom (ozvučenje, pozornica, oprema za izlaganje knjiga) koja bi ga učinila mobilnijim i produktivnijim u cjelogodišnjim aktivnostima. Još jedan jedna slaba točka festivala jest malen broj posjetitelja koji se iskazao posebice na posljednjem festivalu.

Mogućnosti razvoja

Jedna od najvažnijih mogućnosti razvoja ovog festivala temelji se na multikulturalnosti Istre kao i programskoj usmjerenosti Festivala na promicanje različitosti i multikulturalnosti kao temeljnih načela jednog zdravog, suvremenog i europskog društva. Naime, multikulturalnost Istre kao regije, pruža čitav niz mogućnosti za daljnji razvoj Monte Librića, dovođenja inozemnih autora i nakladnika i njegovu afirmaciju kao snažnog regionalnog festivala dječje književnosti. Dugogodišnja tradicija Monte Librića i njegova usmjerenost prema multikulturi ključne su točke za ostvarivanje snažnih suradnji i povezivanja sa sličnim festivalima u inozemstvu kao i stvaranja regionalnog centra dječje književnosti.

Kako bi se promicala participacija knjige u kulturnom životu među najmlađim čitateljima i kako bi se promicala načela interkulturalne pedagogije, Monte Libric zasigurno treba razvijati i njegovati suradnju s hrvatskim katedrama i promicati važnost knjige i čitanja u odgojno-obrazovnom radu s djecom i mladima.

Prijetnje

Tržište knjige u Hrvatskoj kao i održanje njegovih sudionika danas uvelike ovisi o potporama javnih sredstava. Osim slabljenja kupovne moći kao bitnog čimbenika, na loše stanje hrvatskog tržišta knjige bitno utječu i niske naklade što rezultira razmjerno visokom cijenom proizvodnje knjige i posljedično visokom maloprodajnom cijenom knjige što u današnjoj krizi odbija kupce-čitatelje te na taj način uvelike umanjuje pozitivan utjecaj promocije knjige i čitanja.

Opći ciljevi

 • promicanje knjige i čitanja i povećanje participacije knjige u kulturnom životu i edukativno-obrazivnom radu s djecom 
 • unaprijeđenje i jačanje dječje književne scene (hrvatske, talijanske i europske)
 • razvoj književno-nakladničke djelatnosti;
 • podizanje kvalitete života stanovništva i stvaranja kulturnog dobra i novih vrijednosti;
 • povećanje broja razmjene pisaca i prevođenja iz dječje književnosti

Posebni ciljevi

 • promocija autora, izdavača i kulturne razmjene u domeni dječje književnosti 
 • unaprjeđenje i razvoj suradnje s odgojno obrazovnim sustavom (školske, predškolske i visokoškolske ustanove) 
 • razvoj kreativnog izražavanja, emocionalno intelektualnih potencijala kod djece kao i promicanje suživota i tolerancije na različitost
 • poticanje upoznavanja filmskih, animiranih i kazališnih ostvarenja kod djece i mladih, i njihovih roditelja
 • stvaranje i jačanje partnerske suradnje s dječjim knjižnicama
 • širenje publike (na nivou čitave Hrvatske i na srednje škole)
 • promicanje i osnaživanje volonterizma

 

Načini ostavernja/Aktivnosti

 • promocija autora, izdavača i kulturne razmjene u domeni dječje književnosti (obilazak sajma dječje knjige u Bologni i nekih drugih festivala dječje književnosti s ciljem ostvarivanja suradnje i razmjene, izrada programa poput Ilustrator Campusa koji će poticati kulturnu razmjenu među mladima, volonteri iz Italije – razmjena i ostvarivanje suradnje s Volonterskim centrom Istra s ciljem strukturiranja sadržaja promocije volonterizma) 
 • suradnja s odgojno obrazovnim sustavom (školske, predškolske i visokoškolske ustanove)  
 • razvoj kreativnog izražavanja, emocionalno intelektualnih potencijala kod djece kao i promicanje suživota i tolerancije na različitost; u osmišljavanje aktivnosti namijenjenih djeci uključiti stručnjake iz multikulturalne pedagogije i opće pedagogije, a na taj način će se ostvariti i strukturirana suradnja s fakultetima; okrugli stolovi na temu multikulturalne pedagogije i značaja knjige kao medija u psihosocijalnom razvoju djece, i sl.
 • upoznavanje filmskih, animiranih i kazališnih ostvarenja; suradnja s Kino Valli i kazalištima kako bi se ostvario program za djecu za vrijeme trajanja festivala
 • stvaranje i jačanje partnerske suradnje s dječjim knjižnicama
 • širenje publike (na nivou čitave Hrvatske i na srednje škole) – obilazak škola u Hrvatskoj, stupanje u kontakt s Turističkim agencijama izvan Istre u svrhu ostvarivanja paketa za aranžmane škole u prirodi i posjete Monte Libriću
 • promicanje i osnaživanje volonterizma - ostvarivanje partnerske suradnje s volonterskim centrom Istra kako bi se volonterski rad promicao na strukturirani način  

Praćenje i evaluacija

Praćenje provedbe strateškog plana osigurat će se uz stručnu podršku suradnika za razvoj programskih aktivnosti, koji honorarno surađuje sa Udrugom. Praćenje provedbe aktivnosti odvijati će se na tromjesečnom nivou, a podrazumijevati će izradu kratkoročnih akcijskih planova koji će se zasnivati na ovom strateškom planu i predviđenim aktivnostima. Na taj će se način osigurati kvalitetna provedba samih aktivnosti kao i učinkovito postizanje općih i posebnih ciljeva koji će se mjeriti kvantitativnim i kvalitativnim metodama i tehnikama polazeći od pokazatelja uspješnosti.

Evaluacija cjelokupnog strateškog plana odviti će se početkom 2017. godine na osnovi analize zatečenog stanja te mjerljivih pokazatelja aktivnosti koji su prikazani u ovom planu. Ishodišta evaluacije i smjernice za daljnji razvoj bit će polazna točka za pripremu sljedećeg trogodišnjeg strateškog plana. Prilikom evaluacije koristiti će se participatorni pristup te će, samim time, u proces evaluacije biti uključeni svi djelatnici, partneri i suradnici Sa(n)jam kako bi aktivno sudjelovali u procesu evaluacije, ali i izrade strateškog plana. Metode i tehnike za prikupljanje podataka i procesa evaluacije biti će kvalitativne i kvantitativne, a osnovni instrumenti koji će se koristiti biti će sljedeći: intervjui, fokus grupe, upitnici, pregled dokumentacije implementiranih projekata kao i dokumentacije poduzeća.

 

 

 

 

 

 

Prethodna / Sljedeća